marți, 28 iulie 2009

35 de Declaratii de Dragoste ale lui Dumnezeu

1.Ieremia 31:3 „Domnul mi Se aratã de departe: „Te iubesc cu o iubire vesnicã; de aceea îti pãstrez bunãtatea Mea!2.Exodul 34:6-7 Si Domnul a trecut pe dinaintea lui si a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare si milostiv, încet la mânie, plin de bunãtate si credinciosie, care Îsi tine dragostea pânã în mii de neamuri de oameni, iartã fãrãdelegea, rãzvrãtirea si pãcatul, dar nu socoteste pe cel vinovat drept nevinovat, si pedepseste fãrãdelegea pãrintilor în copii si în copiii copiilor lor pânã la al treilea si al patrulea neam!”3.Isaia 54:10 Pot sã se mute muntii, pot sã se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, si legãmântul Meu de pace nu se va clãtina, zice Domnul, care are milã de tine.”4.Daniel 9:16-19 Dar, Doamne, dupã toatã îndurarea Ta, abate mânia si urgia Ta de la cetatea ta Ierusalimul, de la muntele Tãu cel Sfânt; cãci din pricina pãcatelor noastre si din pricina nelegiuirilor pãrintilor nostri este Ierusalimul si poporul Tãu de ocara tuturor celor ce ne înconjoarã. Ascultã, deci, acum, Dumnezeul nostru, rugãciunea si cererile robului Tãu, si, pentru dragostea Domnului, fã sã strãluceascã Fata Ta peste Sfântul Tãu locas pustiit...! Pleacã urechea, Dumnezeule, si ascultã! Deschide ochii si priveste la dãrîmãturile noastre, si la cetatea peste care este chemat Numele Tãu! Cãci nu pentru neprihãnirea noastrã Îti aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurãrile Tale cele mari. Ascultã, Doamne! Iartã, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreazã si nu zãbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Cãci Numele Tãu este chemat peste cetatea Ta si peste poporul Tãu!”5.Isaia 63:8-9 El a zis: „Negresit, ei Sunt poporul Meu, niste copii care nu vor fi necredinciosi!” Si astfel El s-a fãcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fãrã ajutor, si Îngerul care este înaintea Fetei Lui i-a mântuit; El Însus i-a rãscumpãrat, în dragostea si îndurarea Lui, si necurmat i-a sprijinit si i-a purtat în zilele din vechime.6.Tefania 3:17 Domnul Dumnezeul tãu este în mijlocul tãu, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tãcea în dragostea Lui, si nu va mai putea de veselie pentru tine.

7.Ioan 15:9 Cum M-a iubit pe Mine Tatãl, asa v-am iubit si Eu pe voi. Rãmâneti în dragostea Mea.8.Ioan 15:10 Dacã pãziti poruncile Mele, veti rãmânea în dragostea Mea, dupã cum si Eu am pãzit poruncile Tatãlui Meu, si rãmân în dragostea Lui.9.Ioan 17:26 Eu le-am fãcut cunoscut Numele Tãu, si li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, sã fie în ei, si Eu sã fiu în ei.”10. Romani 5:5 Însã nãdejdea aceasta nu însalã, pentru cã dragostea lui Dumnezeu a fost turnatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.11. Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îsi aratã dragostea fatã de noi prin faptul cã, pe când eram noi încã pãcãtosi, Hristos a murit pentru noi.12. Romani 8: 35 Cine ne va despãrti pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strîmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrãcãminte sau primejdia sau sabia?13. Romani 8:38-39 Cãci Sunt bine încredintat cã nici moartea, nici viata, nici îngerii, nici stãpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înãltimea, nici adâncimea, nici o altã fãpturã , nu vor fi în stare sã ne despartã de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.14. Efeseni 1:4-12 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca sã fim sfinti si fãrã prihanã înaintea Lui, dupãce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte sã fim înfiati prin Isus Hristos, dupã buna plãcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Sãu pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui. În El avem rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor, dupã bogãtiile harului Sãu, pe care l-a rãspândit din belsug peste noi, prin orice fel de întelepciune si de pricepere; cãci a binevoit sã ne descopere taina voiei Sale, dupã planul pe care-l alcãtuise în Sine însusi, ca sã-l aducã la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Si uni iarãsi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, si cele de pe pãmânt. În El am fost fãcuti si mostenitori, fiind rânduiti mai dinainte, dupã Hotãrârea Aceluia, care face toate dupã sfatul voiei Sale, ca sã slujim de laudã slavei Sale, noi, care mai dinainte am nãdãjduit în Hristos.15. Efeseni 2:4-7 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate cã eram morti în greselile noastre, ne-a adus la viatã împreunã cu Hristos . El ne-a înviat împreunã, si ne-a pus sã sedem împreunã în locurile ceresti, în Hristos Isus, ca sã arate în veacurile viitoare nemãrginita bogãtie a harului Sãu, în bunãtatea Lui fatã de noi în Hristos Isus.16. Efeseni 3:18-19 Sã puteti pricepe împreunã cu toti sfintii, care este lãrgimea, lungimea, adâncimea si înãltimea; si sã cunoasteþi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunostintã, ca sã ajungeti plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu.17. Tit 3:4-7 Dar, când s-a arãtat bunãtatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, si dragostea Lui de oameni,El ne-a mântuit, nu pentru faptele, fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spãlarea nasterii din nou si prin înoirea fãcutã de Duhul Sfânt, pe care L-a vãrsat din belsug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru; pentruca, odatã socotiti neprihãniti prin harul Lui, sã ne facem, în nãdejde, mostenitori ai vietii vesnice.18. 1 Ioan 3:16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea cã El Si-a dat viata pentru noi; si noi, deci, trebuie sã ne dãm viata pentru frati.19. 1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu fatã de noi s-a arãtat prin faptul cã Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Sãu Fiu, ca noi sã trãim prin El.20. 1 Ioan 4:10 Si dragostea stã nu în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul cã El ne-a iubit pe noi, si a trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispãsire pentru pãcatele noastre.21. 1 Ioan 4:16 Si noi am cunoscut si am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu fatã de noi. Dumnezeu este dragoste; si cine rãmâne în dragoste, rãmâne în Dumnezeu, si Dumnezeu rãmâne în el.22. Deuteronomul 23:5 Dar Domnul, Dumnezeul tãu, n-a voit sã-l asculte pe Balaam; si Domnul, Dumnezeul tãu, a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru cã tu esti iubit de Domnul, Dumnezeul tãu.23. Ieremia 31:20 „Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine?” „Cãci când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingãsie de el, de aceea Îmi arde inima în Mine pentru el, si voi avea milã negresit de el, zice Domnul.24. Maleahi 1:2 „V-am iubit, zice Domnul! Si voi ziceti: „Cu ce ne-ai iubit?” Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totusi am iubit pe Iacov.25. Matei 3:17 Si din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi gãsesc plãcerea.”26. Ioan 3:16 Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viata vesnicã.27. Ioan 13:34 Vã dau o poruncã nouã: Sã vã iubiti unii pe altii; cum v-am iubit Eu, asa sã vã iubiti si voi unii pe altii.28. Ioan 14:21 Cine are poruncile Mele si le pãzeste, acela Mã iubeste; si cine Mã iubeste, va fi iubit de Tatãl Meu. Eu îl voi iubi, si Mã voi arãta lui.”29. Ioan 15:9 Cum M-a iubit pe Mine Tatãl, asa v-am iubit si Eu pe voi. Rãmâneti în dragostea Mea.30. Ioan 16:27 Cãci Tatãl însusi vã iubeste, pentru cã M-ati iubit, si ati crezut cã am iesit de la Dumnezeu.31. Ioan 17:23 Eu în ei, si Tu în Mine; -pentruca ei sã fie în chip desãvârsit una, ca sã cunoascã lumea cã Tu M-ai trimis, si cã i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.32. Ioan 17:24 Tatã, vreau ca acolo unde Sunt Eu, sã fie împreunã cu Mine si aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca sã vadã slava Mea, slavã pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcã Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.33. Ioan 17:26 Eu le-am fãcut cunoscut Numele Tãu, si li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, sã fie în ei, si Eu sã fiu în ei.”34. Romani 8:37 Totusi în toate aceste lucruri noi Suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.35. Galateni 2:20 Am fost rãstignit împreunã cu Hristos, si trãiesc... dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieste în mine. Si viata pe care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinta în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însusi pentru mine.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu