marți, 5 octombrie 2010

Ceea ce Dumnezeu spune despre mine!

Ioan 1:12 Eu sunt un copil al lui Dumnezeu (Romani 8:16).

John 15:1,5 I am a part of the true vine, a channel (branch) of His Life. Ioan 15:1,5 Sunt o parte din adevărata viţă, un canal (filiala) al vieţii sale.

John 15:15 I am Christ's friend. Ioan 15:15 Eu sunt prietenul lui Hristos.

John 15:16 I am chosen and appointed by Christ to bear His fruit. Ioan 15:16 Eu sunt ales şi numit de către Hristos să dea roade Lui.

Acts 1:8 I am a personal witness of Christ for Christ. Fapte 1:8 Eu sunt o mărturie personală a lui Hristos pentru Hristos.

Romans 3:24 I have been justified and redeemed. Romani 3:24 Am fost justificată şi a răscumpărat.

Romans 5:1 I have been justified (completely forgiven and made righteous) and am at peace with God. Romani 5:1 Am fost justificate (complet iertat şi a făcut drepţi) şi sunt la pace cu Dumnezeu.

Romans 6:1-6 I died with Christ and died to the power of sin's rule in my life. Romani 6:1-6 am murit cu Hristos şi a murit la puterea de regula păcatului în viaţa mea.

Romans 6:7 I have been freed from sin's power over me. Romani 6:07 am fost eliberaţi de puterea păcatului asupra mea.

Romans 6:18 I am a slave of righteousness. Romani 6:18 Eu sunt un sclav al dreptăţii.

Romans 6:22 I am enslaved to God. Romani 6:22 Eu sunt sclavii lui Dumnezeu.

Romans 8:1 I am forever free from condemnation. Romani 8:1 eu sunt liber pentru totdeauna de la condamnare.

Romans 8:14,15 I am a son of God (God is literally my "Papa") (Galatians 3:26; 4:6). Romani 8:14,15 Sunt un fiu al lui Dumnezeu (Dumnezeu este literalmente meu "Papa") (Galateni 3:26, 4:6).

Romans 8:17 I am an heir of God and fellow heir with Christ. Romani 8:17 Eu sunt un moştenitor al lui Dumnezeu şi moştenitor colegii cu Hristos.

Romans 11:16 I am holy. Romani 11:16 Eu sunt sfânt.

Romans 15:7 Christ has accepted me. Romani 15:7 Hristos mi-a acceptat.

1 Corinthians 1:2 I have been sanctified. 1 Corinteni 1:2 am fost sfinţit.

1 Corinthians 1:30 I have been placed in Christ by God's doing; Christ is now my wisdom from God, my righteousness, my sanctification, and my redemption. 1 Corinteni 1:30 am fost plasate în Hristos de către Dumnezeu lui face; Hristos este acum intelepciunea mea de la Dumnezeu, neprihănirea mea, sfinţirea mea, şi răscumpărarea mea.

1 Corinthians 2:12 I have received the Spirit of God into my life that I might know the things freely given to me by God. 1 Corinteni 2:12 am primit Duhul lui Dumnezeu în viaţa mea pe care aş putea cunoaşte lucrurile pe liber care mi la dat Dumnezeu.

1 Corinthians 2:16 I have been given the mind of Christ. 1 Corinteni 2:16 am fost dat mintea lui Hristos.

1 Corinthians 3:16; 6:19 I am a temple (home) of God; His Spirit (His life) dwells in me. 1 Corinteni 3:16; 06:19 Eu sunt un templu (acasă) al lui Dumnezeu; Duhul Său (viaţa) locuieşte în mine.

1 Corinthians 6:17 I am joined to the Lord and am one spirit with Him. 1 Corinteni 6:17 am unit cu Domnul şi sunt un singur duh cu El.

1 Corinthians 6:19,20 I have been bought with a price; I am not my own; I belong to God. 1 Corinteni 6:19,20 am fost cumpăraţi cu un preţ, eu nu sunt propriul meu, eu apartin lui Dumnezeu.

1 Corinthians 12:27 I am a member of Christ's body (Ephesians 5:30). 1 Corinteni 12:27 Sunt un membru al trupului lui Hristos (Efeseni 5:30).

2 Corinthians 1:21 I have been established in Christ and anointed by God. 2 Corinteni 1:21 Am fost stabilite în Hristos şi uns de Dumnezeu.

2 Corinthians 2:14 He always leads me in His triumph in Christ. 2 Corinteni 2:14 El întotdeauna mă duce în triumful său în Hristos.

2 Corinthians 5:14,15 Since I have died, I no longer live for myself, but for Christ. 2 Corinteni 5:14,15 Din moment ce am murit, nu mai trăiesc eu pentru mine, ci pentru Hristos.

2 Corinthians 5:17 I am a new creation. 2 Corinteni 5:17 Sunt o făptură nouă.

2 Corinthians 5:18,19 I am reconciled to God and am a minister of reconciliation. 2 Corinteni 5:18,19 Eu sunt împăcaţi cu Dumnezeu şi sunt un ministru de reconciliere.

2 Corinthians 5:21 I am the righteousness of God in Christ. 2 Corinteni 5:21 Eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos.

Galatians 2:4 I have liberty in Christ Jesus. Galateni 2:04 am libertatea în Hristos Isus.

Galatians 2:20 I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi este nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. The life I am now living is Christ's life. Viata Eu sunt acum în viaţă este viaţa lui Hristos.

Galatians 3:26,28 I am a child of God and one in Christ. Galateni 3:26,28 Eu sunt un copil al lui Dumnezeu şi unul în Hristos.

Galatians 4:6,7 I am a child of God and an heir through God. Galateni 4:6,7 Sunt un copil al lui Dumnezeu şi un moştenitor, prin Dumnezeu.

Ephesians 1:1 I am a saint (1 Corinthians 1:2; Philippians 1:1; Colossians 1:2). Efeseni 1:1 Eu sunt un sfânt (1 Corinteni 1:2; Filipeni 1:1; Coloseni 1:2).

Ephesians 1:3 I am blessed with every spiritual blessing. Efeseni 1:3 Sunt binecuvântat cu fiecare binecuvântare spirituală.

Ephesians 1:4 I was chosen in Christ before the foundation of the world to be holy and without blame before Him. Efeseni 1:4 Am fost ales în Hristos înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui.

Ephesians 1:7,8 I have been redeemed and forgiven, and am a recipient of His lavish grace. Efeseni 1:7,8 Am fost răscumpărat şi iertat, şi sunt un destinatar al harului Său generos.

Ephesians 2:5 I have been made alive together with Christ. Efeseni 2:05 am fost adus la viaţă împreună cu Hristos.

Ephesians 2:6 I have been raised up and seated with Christ in heaven. Efeseni 2:6 Am fost ridicat şi aşezat cu Hristos în ceruri.

Ephesians 2:10 I am God's workmanship, created in Christ to do His work that He planned beforehand that I should do. Efeseni 2:10 Eu sunt manopera lui Dumnezeu, creat în Hristos pentru a face lucrarea Lui că El a planificat dinainte ca eu ar trebui să facă.

Ephesians 2:13 I have been brought near to God. Efeseni 2:13 am fost adus aproape de Dumnezeu.

Ephesians 2:18 I have direct access to God through the Spirit. Efeseni 2:18 am acces direct la Dumnezeu prin Duhul.

Ephesians 2:19 I am a fellow citizen with the saints and a member of God's household. Efeseni 2:19 Sunt un cetăţean coleg cu sfinţii, şi un membru de familie a lui Dumnezeu.

Ephesians 3:6 I am a fellow heir, a fellow member of the body, and a fellow partaker of the promise in Christ Jesus. Efeseni 3:6 Eu sunt un moştenitor coleg, un alt membru al corpului, şi părtaş coleg de făgăduinţă în Hristos Isus.

Ephesians 3:12 I may approach God with boldness and confidence. Efeseni 3:12 am putea apropia de Dumnezeu cu îndrăzneală şi încredere.

Ephesians 4:24 I am righteous and holy. Efeseni 4:24 am drept şi sfânt.

Philippians 3:20 I am a citizen of heaven. Filipeni 3:20 Sunt un cetăţean al cerului.

Philippians 4:7 His peace guards my heart and my mind. Filipeni 4:07 pacea Sa poliţiştilor de inima mea şi mintea mea.

Philippians 4:19 God will supply all my needs. Filipeni 4:19 Dumnezeu va furniza toate nevoile mele.

Colossians 1:13 I have been delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of Christ. Coloseni 1:13 am fost livrate din domeniul de întuneric şi transferate la împărăţia lui Hristos.

Colossians 1:14 I have been redeemed and forgiven of all my sins. Coloseni 1:14 Am fost răscumpărat şi iertat de toate păcatele mele. The debt against me has been canceled (Colossians 2:13,14). Datoria faţă de mine a fost anulat (Coloseni 2:13,14).

Colossians 1:27 Christ Himself is in me. Coloseni 1:27 Hristos Însuşi este în mine.

Colossians 2:7 I have been firmly rooted in Christ and am now being built up and established in Him. Coloseni 2:07 am fost ferm înrădăcinate în Cristos şi am construit până acum şi stabilit în El.

Colossians 2:10 I have been made complete in Christ. Coloseni 2:10 am fost făcut completă în Hristos.

Colossians 2:12,13 I have been buried, raised, and made alive with Christ, and totally forgiven. Coloseni 2:12,13 Am fost îngropat, a ridicat, şi a făcut în viaţă cu Hristos, şi cu totul iertat.

Colossians 3:1 I have been raised with Christ. Coloseni 3:01 Am fost ridicat cu Hristos.

Colossians 3:3 I have died, and my life is now hidden with Christ in God. Coloseni 3:03 am murit, şi viaţa mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Colossians 3:4 Christ is now my life. Coloseni 3:4 Hristos este acum viata mea.

Colossians 3:12 I am chosen of God, holy and dearly loved (1 Thessalonians 1:4). Coloseni 3:12 am ales al lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi (1 Tesaloniceni 1:4).

1 Thessalonians 5:5 I am a child of light and not of darkness. 1 Tesaloniceni 5:5 Eu sunt un copil de lumină şi nu de întuneric.

2 Timothy 1:7 I have been given a spirit of power, love, and discipline. 2 Timotei 1:7, am fost dat un duh de putere, de dragoste, şi disciplina.

2 Timothy 1:9 I have been saved and called (set apart) according to God's purpose and grace (Titus 3:5). 2 Timotei 1:9 am fost salvat şi a solicitat (pus deoparte), în funcţie de scopul şi harul lui Dumnezeu (Tit 3:5).

Hebrews 2:11 Because I am sanctified and am one with Christ, He is not ashamed to call me His. Evrei 2:11 Pentru că eu sunt sfinţit şi sunt una cu Hristos, El nu este ruşine să-mi spui Lui.

Hebrews 3:1 I am a holy partaker of a heavenly calling. Evrei 03:01 Sunt un părtaş al unui sfânt chemarea cerească.

Hebrews 3:14 I am a partaker of Christ. Evrei 03:14 Sunt un părtaş al lui Hristos.

Hebrews 4:16 I may come boldly before the throne of God to receive mercy and find grace to help in time of need. Evrei 4:16 am putea veni cu îndrăzneală înaintea tronului lui Dumnezeu pentru a primi îndurare şi să găsim har, pentru a ajuta la vreme de nevoie.

1 Peter 2:5 I am one of God's living stones and am being built up as a spiritual house. 1 Petru 2:5 Eu sunt unul din pietre vii lui Dumnezeu şi am construit ca o casă duhovnicească.

1 Peter 2:9,10 I am a part of a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession. 1 Petru 2:9,10 eu sunt o parte a unui neam ales, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor de posesia lui Dumnezeu.

1 Peter 2:11 I am an alien and stranger to this world that I temporarily live in. 1 Petru 2:11 Eu sunt un străin şi străin pentru această lume pe care eu locuiesc temporar inch

1 Peter 5:8 I am an enemy of the devil. 1 Petru 5:8 Eu sunt un duşman al diavolului. He is my adversary. El este adversarul meu.

2 Peter 1:4 I have been given God's precious and magnificent promises by which I am a partaker of the divine nature. 2 Petru 1:4, am fost dat făgăduinţele preţioase şi magnific al lui Dumnezeu prin care eu sunt un părtaş de natură divină.

1 John 3:1 God has bestowed a great love on me and called me His child. 1 Ioan 3:1 Dumnezeu a dăruit o dragoste mare pe mine şi ma chemat copilul Său.

1 John 4:15 God is in me and I am in God. 1 Ioan 4:15 Dumnezeu este în mine şi eu sunt în Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu